نواقص و معایب بافت فرش

 نواقص و معایب بافت فرش به شرح زیر است:
*    غلط بافی : غلط بافی عبارت است از تغییر موقعیت گلها، شاخه ها، برگها و سایر اشکال نقشه یا تغییر موقعیت ترنج نسبت به حاشیه و هر نوع بافتی که با نقشه تطابق نداشته و حالت تقارن را از بین برده و شکستگی نگاره ها را باعث شده است. می توان غلط بافی را گره زدن اشتباه نیز نامید .
*    جفتی بافی و بیگره بافی : در قسمت گره بافی و ریشه زنی، به این دو روش اشاره کردیم و هر دو روش را از معایب فرش و نوعی تقلب دانستیم .
*    دو رنگی :  عبارت است از عدم تشابه در وضعیت رنگهای به کار رفته که ممکن است به حالتهای رگه دار بودن فرش یا عدم انطباق رنگهای مشابه زمینه با حاشیه در قالی پدید آید.
*    پودکشی نامنظم :  چنانچه پودکشی نامنظم انجام شود، پود از پشت فرش نمایان می شود و این حالتی است که در آن ردیف گره بعدی در بافت فرش نمی تواند روی پود را بپوشاند .
کیسی (چین و چروک)، کجی (جمع شده)، سره (نامساوی بودن در طول و دو عرض)، شانه( کنگره ای شدن کناره فرش ) و يخ (پهن شدن نگاره ها) .
*    تو رفتگی و بیرون زدگی :  در اثر بی دقتی در پودگذاری و استفاده از نخهای گوناگون و شانه کوبی ناصحیح بخشی از روبه قالی تورفتگی پیدا می کنند و حاشیه به جای مستقیم بودن، به داخل فرش کشیده می شود. بر آمدگی برخلاف تو رفتگی حاشیه، به جای مستقیم بودن به صورت کج و خارج از فرش کشیده می شود.
*    نامنظم بودن گلیم بافی، ملیله پیچی، شیرازه بندی و گوشه پیچی های کناره فرش که نامنظم یا شل پیچیده شده باشند.
همچنین در زمینه معایب دیگر فرش می توان از عدم تعادل تراکم نقوش و خلوتی بودن، عدم اصالت طرح و رنگ، عدم تناسب طرح با رجشمار، عدم تناسب عناصر تزئینی با ابعاد فرش و نگاره های طرح با یکدیگر، کاربرد ناصحیح رنگ نقشه، رسم غلط واگیره ها، بندها، شاخه ها و گلها، بافت پوک، دو دست، ترنج دار شدن (فشردگی یا کشیدگی پیش از اندازه نگاره ها)، لوچه (کج شدن لبه)، شکستگی فیزیکی ترکیدگی، پارگی و از همه مهمتر کاربرد مواد اکریلیک (مصنوعی) و رنگهای جوهری( اتيلين) در فرش را باید نام برد.